מרכז הזמנות ארצי:052-9511777

חוות דעת מומחה – נס ציונה

ח ו ו ת   ד ע ת   מ ו מ ח ה

הנדון: הרכוש המשותף ברח' השיריון מס' 25 נס ציונה

שם המהנדס הבודק: ולדמן מיכאל ת.ז: 31015582

נתבקשתי לתת את חוות דעתי בעניין ליקויים בנכס בנדון. ביקרתי במקום ביום 18.01.2012. אני נותן חוות דעת זו במקום עדות בבית משפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב, שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בבית משפט, דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי כדין עדות בשבועה שנתתי בבית משפט.

פרטי השכלה:

 

מהנדס בניין מוסמך,  רשום בפנקס המהנדסים ואדריכלים B.SC, רישיון מס' 79198, בעל תואר שני בהנדסה.

הכשרה בביקורת מבנים בחברות שונות העוסקות בתחום ביקורת המבנים.

מפקח בניה אזורי בעירית חיפה.

 

פרטי ניסיון:

 2006-2008

מהנדס בעירית חיפה

2003-2006

מהנדס בחברת גוזלן גיל, בנין ופיתוח.

2000-2003

מהנדס בחברת דפ אל- חברה לבנין ופיתוח בע"מ


הקדמה

1. מסמכים שבהם עיינתי לצורך הכנת חוות דעתי:

    א. תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל- 1970.

    ב. חוק מכר (דירות) תשל"ג- 1973.

    ג. הוראות למתקני תברואה (הל"ת) התשמ"א- 1970 ,ועדכונים משנים מאוחרות יותר.

    ד. חוק החשמל תשי"ד (1954 ) ונספחי תקנות משנים אחרות.

    ה. מפרט כללי לעבודות בנייה בהוצאת משרד הביטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון. (הספר הכחול),

         וזאת בעיקר במקרים שבהם אין תקן של מכון התקנים הישראלי או תקנה אחרת. במפרט זה באים

         לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבנייה.

    ו. תקנים ומפרטים של מכון התקנים הישראלי.

    ז. תוכניות הבית כפי שצרפו לחוזה המכר של דירה מס' 3.

    ח. מפרט טכני, שצורף לחוזה המכר של דירה מס' 3.

2. עקרונות מנחים לחוות דעתי:

בדיקת המבנה נערכת עפ"י רוח הדברים המפורטים בתקן ישראלי ת"י 789 (סטיות בבניינים: סטיות מותרות בעבודות בניה), וזאת כמפורט במבוא לתקן:

 

מבוא

בעת ביצוע עבודות בניה, אי אפשר להשיג דיוק מוחלט בהתאם למידות הנקובות בתכניות. אי דיוקים הנגרמים בכל אחד משלבי תהליך הבניה, הן באתר והן בייצור האבזרים והאלמנטים, בהתקנתם ובהתאמתם בבנין, נובעים מכמה גורמים:

-         מבנה מכשירי המדידה ודיוקם;

-         אופן השימוש במכשירי המדידה (מיומנות המודדים);

-         תנאי השטח בעת ביצוע עבודות המדידה.

נוסף על כך נגרמות סטיות בצורה ובמידות כתוצאה משינויים פיזיקליים (כגון: שינויים תרמיים ושינויים בלחות), משינויים בעומסים הפועלים על הבניין ומתנאים משתנים אחרים (סטיות נרכשות – inherent deviations). סטיות כאלה מפורטות בנספח א' לתקן זה.

תקן זה מיועד למתכננים ולמבצעים. מטרת התקן לתת בידי המתכננים והמבצעים כלים למערכת בדיקה עצמית לצורך תכנון ובקרת איכות בשלבים השונים של תהליך הבנייה ומיד לאחריו, כדי להבטיח רמת בניה ותפקוד נאותות.

כדי למנוע קשיים העלולים להיגרם מסטיות המידות מן המידות המתוכננות, הן בביצוע מלאכת הבנייה והן בתפקוד הבניין הגמור, יש לקבוע מראש בעת התכנון את גבולי הסטיות המותרות לכל שלבי הבנייה.

מידת הדיוק הנדרשת מהמבנה או מחלקיו מושפעת מאופיו ומייעודו של המבנה או של חלקיו, מדרישות התפקוד הנדרשות מהם ומדינים אחרים החלים עליהם (כגון: תקנות התכנון והבנייה).

ערכי הסטיות הנקובים בתקן זה נקבעו על פי הדרישות הנקובות בתקנים ישראליים החלים על מוצרי בניין או מלאכות בניין, כאשר קיימים תקנים כאלה, על פי הדרישות בתקנים זרים לאחר התאמתן לתנאי הארץ ועל פי מדידות שנערכו באתרי בנייה שונים בהתאם למפרט מכון התקנים הישראלי מפמ"כ 326.

בכל מקרה שקיימת סתירה בין דרישות תקן זה לדרישות שבתקנים ישראליים החלים על מלאכות או על מוצרים ספציפיים, דרישות התקן הספציפי הן הקובעות.

וכן עפ"י סעיף 2.1 פרק ב' של התקן:

 

כללי

הסטיות המותרות של המבנה או של חלקיו בהתאם לאופיים, לדרישות התפקוד החלות עליהם ולהתאמתם לדינים החלים עליהם (כגון: תקנות התכנון והבנייה) ייקבעו על ידי המתכנן ויצוינו בבירור.

בעת קביעת המידות יביא המתכנן בחשבון גורמים אלה:

א.     הסטיות המותרות לפי תקן זה;

ב.     שינויים הצפויים במידות כתוצאה משינויים פיזיקליים(3) או אחרים;

ג.     שינויים הצפויים במידות כתוצאה משקיעות של חלקי מבנה(3);

ד.     התאמה למידות מינימום ומקסימום הנדרשות בתקנות, בהתחשב בעבודות הגמר ובסטיות המותרות בעבודות ובמוצרים.

כדי לעמוד בדרישות לסטיות המותרות בתקן וכדי למנוע הצטברות סטיות במהלך הקמת המבנה, ייעזר הקבלן במודד מוסמך, לפי הצורך או לפי דרישות המתכנן. זאת נוסף על הנדרש בתקנות התכנון והבנייה לגבי ביצוע מדידות של מקום החפירות המיועדות ליציקת היסודות ושל קומת המסד.

לפי הצורך יקבע המתכנן את השלבים במהלך הבנייה שבהם יבוצעו המדידות.

3. הליקויים המפורטים בחוות דעת זו, נבחנים ע"פ מספר קטגוריות:

    א. חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה – 1965 הכולל:

    א-1 תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאיו ואיגרותיו), התש"ל – 1970.

           בעניין זה יש להיצמד לתקנות גם אם הם עומדים בסתירה למפרט הטכני וזאת ע"פ פסק דין

           בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביין, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח

           בניין ופיתוח בע"מ), נדרש:

בכל מקרה, אין ההתנאה החוזית יכולה להתנגש בהוראות קוגנטיות, כגון הסטנדרטים שבחוק התכנון והבנייה והתקנות על פיו.

    א-2 הוראות למתקני תברואה (הל"ת) התש"ל- 1970 ועדכונים משנים מאוחרות יותר.

           ע"פ סעיף 1.21 בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאיו ואגרותיו), נדרש:

 

מתקני תברואה ייבנו ויותקנו לעניין מילוי אחר הוראות אלה, בהתאם להל"ת ולכללי המים (אביזרים לצרכי בית), התשכ"ד – 1964.

         

    ב. חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א 1951 ,הכולל את תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית

         מקלטים) התש"ן- 1990 ועדכונים משנים מאוחרות יותר.

    ג. חוק החשמל תשי"ד (1954) ונספחי תקנות משנים אחרות.

    ד. תקנים רשמיים ולא רשמיים:

        ד-1. צו מכר הדירות (טופס של מפרט), התשל"ד -  1974,נדרש:

כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי כאשר יש כזה

        ד-2. ע"פ תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרותיו), התש"ל – 1970, סעיף מס' 1

               מוגדר תקן כ:

          

"תקן" – תקן ישראלי, ובאין תקן כאמור – תקן של כל מוסד חבר בארגון הבינלאומי לתקינה (I.S.O  ).    

        ד-3. ע"פ פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביין, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה

                ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח בע"מ), נדרש:

מאחר ולא דובר במפרט על תקן רשמי, יש לפרש את האמור כחל על כל תקן שהוצא על ידי מכון התקנים בישראל, בין אם הוא תקן זמני (ס' 7א' לחוק התקנים) ובין אם הוא רשמי (ס' 8 לחוק הנ"ל).

    ה.   מפרטים טכניים של מכון התקנים הישראלי. מפרטים טכניים אלה הינם בד"כ גרורות של תקנים

           (רשמיים ולא רשמיים) כשהפניה אליהם הינה בגוף תקנים אלה, לדוגמא:

    ה-1. מפרט מס' 262  מאוזכר בתקן ישראלי מס'  1556 שאינו תקן רשמי, אך קיימת הפניה אליו

            מתקנות התכנון והבנייה כפי שפורט לעיל.

    ה-2. מפרט מס'  270 מאוזכר בתקן ישראלי מס' 1556 שאינו תקן רשמי, אך קיימת הפניה אליו מתקנות

            התכנון והבנייה כפי שפורט לעיל.

    ה-3. מפרט מס' 422 מאוזכר בתקן ישראלי מס' 1556 שאינו תקן רשמי, אך קיימת הפניה אליו מתקנות

            התכנון והבנייה כפי שפורט לעיל.

    ה-4. מפרטים מס': 82, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 101, 104, 108, 109, 130, 132, 145, 189, 191, 215,

            249, 259, 266, 307, 308, 339, 340, 349, 386, 408, 418, 424, 426, 435, 450, מחויבים ע"פ

            תקן 1205.0 טבלה ב'.

    ו. התאמות למפרט טכני.

    ז. התאמות לתוכניות בנייה.

    ח. מפרט כללי לעבודות בנייה, הידוע גם בשמות אחרים ("הספר הכחול", "המפרט הבינמשרדי"), שיצא

         בהוצאה משותפת של משרד הבנוי והשיכון ומשרד הביטחון. במפרט זה ישנן הגדרות והנחיות

         לביצוע של מרבית סוגי עבודות הבנייה השונות, אשר חלקן לא זכה להתייחסות הן בתקנים (רשמיים

         ולא רשמיים), הן בתקנות התכנון והבנייה והן במפרטים של מכון התקנים (מפמכ"ים).

         מפרט זה הינו מסמך מקובל בשימוש יומיומי בענף הבנייה וניתן להסתמך בו להגדרה של כללי

         המקצוע המקובלים בענף.

    ט. פסקי דין העוסקים בסוגיות הנדסיות שלגביהם התקנים והתקנות הקיימים אינם נותנים מענה,

         ואשר עוזרים לשקול את התיקונים הנדרשים בנושאים הנדסיים אלה.

4. תיקון ליקויי בנייה:

           כמעט כל לקוי אפשר לתקן. השאלה היא ההוצאה הכרוכה בתיקון. על בסיס הנחה זו נמיין את

           הליקוי לסוגים הבאים:

    א. ליקויים שחובה לתקנם.

    ב. ליקויים המצויים במסגרת הסיבולת של הבניין.

    ג. ליקויים שלא ניתן לתקנם או שלא מעשי לתקנם, ולגביהם יש להיעזר בחוות דעת שמאי מקרקעין

        להערכת גובה הפיצוי.

 

דברים אלה היו לפני הח"מ בבואו לערוך חוות דעת זו. מצורפת להלן רשימה של הליקויים שנמצאו וכן  פירוט הסכומים שאותם צריך להשקיע בכדי לתקן את הליקויים.

 

הבניין הנבדק     

הבניין הינו מבנה מגורים משותף.

בבנין ישנן 21 דירות מגורים.

בבנין ישנם 7 קומות מגורים (לא כולל חניה, קומת עמודים מפולשת וגג).

חוות הדעת עוסקת ברכוש המשותף בלבד ואינה כוללת התייחסות לליקויים בתוך הדירות.

חוות דעת זו אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים ברשויות שונות כגון עירייה, טאבו וכו'. כמו כן הבדיקות בעיקרן הינן ויזואליות, לגבי ליקויים שניתן לאתרם בשלב זה של הבנייה. ייתכנו ליקויים נסתרים שלא ניתן לאתרם כיום.

חוות הדעת ערוכה ע"י תקנים ו/או תקנות כפי שהיו בתוקף בזמן ביצוע עבודות הבניה.

למבנה גג בטון שטוח.

קירות החוץ מחופים אבן.

הבניין מאוכלס כ- 3 שנים.

הבניין נבנה ע"י חברת דוניץ.

חוות הדעת ערוכה על פי תקנים שנהוגים בזמן הבניה.

לחוות הדעת מצורפים תצלומים, המהווים חלק בלתי נפרד מחוות הדעת.

 

.

 

ממצאים:

גג תחתון:

במעקה הבנוי מסביב לגג קיימים סדקים מרובים.

הליקוי אסור עפ"י תקן ישראלי ת"י 2378 חלק 1 סעיף 3.2.1, ציטוט:

דרישות כלליות

 

האבן לחיפוי צריכה להיות שלמה ,בת קיימא,ללא סדקים (הגדרה 1.3.3) או פגמים אחרים העלולים להשפיע על הקיים,על החוזק ועל המראה.

ניתן לתקן את האבן תיקונים קלים,בתנאי שאושרו על ידי המהנדס האחראי (הגדרה 1.3.10).

יש לבצע תיקון וצביעה. (2,000 ₪)

בכניסה לגג בוצע חיפוי בטון על צינור המים וחוסם את השיפוע ולא מאפשר ניקוז תקין כמו כן מים מצטברים לשלולית בכניסה לגג. (250 ₪)

שיפועים לקויים של הגג. ישנן שלוליות מים באזור פתח הניקוז ובאזור הסמוך לדלת היציאה לגג.הליקוי אסור ע"פ תקן ישראלי ת"י 1752 חלק  1 סעיף 3.1.1.2 הדורש שיפוע של 1.5% עבור מערכת איטום חשופה, ציטוט:

3.1.1.2  שיעור השיפועים (ראו ציור 2)

שיעור השיפועים בכל מקום בגג, לרבות לאורך קווי המפגש של אזורים השיפועים, יהיה:

-                      1.5% מינימום כשמערכת האיטום חשופה (ראו הגדרה  1.3.14 )

- 1% מינימום כשהמערכת האיטום לא חשופה (ראו הגדרה 1.3.13 )

למרות האמור לעיל מומלץ לתכנן את השיפועים בשיעור גבוה יותר.

          

(כ-10  מ"ר X250 ₪ / מ"ר = 2,500 ₪)

 

ליפוף סרט נגד קרינת UV של צנרת הקולטים (כ- 80 מ"א).

יש לעטוף את שרוולי הבידוד התרמי בציפוי פוליאתילן לבן למניעת התפוררות מקרינת השמש.

(80 מ"א X 50 ₪ / מ"א = 4,000 ₪)

חיווט חשמלי העובר בגג למשאבת "הידרקולציה" לקולטים בוצע ללא כיסוי ומיגון מתאים ותקני. (350 ₪)

בחיבורי צנרת מעבר מערכת הקולטים ישנה חלודה קשה. לדברי הדיירים בוצעו תיקונים ע"י הקבלן במחברים חלודים מספר פעמים. (500 ₪)

יש להלבין את שטחי החפייה בין היריעות הביטומניות למניעת התמוססות של הביטומן בהשפעת קרינת השמש.  (500 ₪)

יש לצבוע סולם עלייה לגג העליון עקב כתמי חלודה מרובים. (500 ₪)

קיימת חלודה בתושבות התמיכה לצנרת הקולטים. (450 ₪)

יש להחליף צינור חלודה לכיוון החזית המזרחית בשורה האמצעית של הקולטים.

סימני חלודה קיימים עקב אי ביצוע הגנה נאותה ע"י שכבת צבע מגן או גלוון לפני ביצוע שכבת הגמר. הליקוי אסור ע"פ תקן 1142 (1998),סעיף 8.1.3:

8.1.3 אלמנט מתכת

8.1.3.1 כללי:

גימור אלמנט עשוי מתכת יהיה באחת השיטות המתאימות להגנת המתכת מפני שיתוך,  כגון: גילוון, צבע, מערכת משולבת של גילוון וצבע, אלגון. הגימור יתאים למתכת שממנה עשוי האלמנט, למיקומו בבניין (פנימי או חיצוני) ולתנאי הסביבה שהאלמנט מותקן בה. הגימור יהיה בעובי אחיד, רצוף ובלא פגמים".

8.1.3.2 אלמנט עשוי פלדה:

גילוון עשוי פלדה יתאים למפורט בתקן הישראלי ת"י 1225 חלק2.                         צביעת אלמנט עשוי פלדה תיעשה לאחר ניקוי יסודי של חלודה והסרת כל שאריות                          הריתוך ופגמיו, ותתאים למפורט בתקן הישראלי ת"י 1992 חלק 2 אלמנט פלדה שאינו מגולוון יובא לאתר הבנייה רק לאחר צביעתו בצבע יסוד. תיקוני צבע היסוד ייעשו לאחר התקנת האלמנט בבניין.

           

בתריסי האוורור בפיר המעלית יש לבצע תיקוני צבע בנקודת הריתוך עקב חלודה.

ביצוע העבודה לא נעשה עפ"י כללי מקצוע מקובלים הבאים לידי ביטוי במפרט הכללי לעבודות בנייה סעיף 06063:

הריתוך יהיה ריתוך חשמלי ויבוצע אך ורק ע"י רתכים בעלי תעודת הסמכה לפי דרישות ת"י 127 שטחי החיבור ינוקו היטב מלכלוך וחלודה לפני ביצוע עבודות הריתוך.

החיבורים הזוויתיים בין פרופילים זהים יהיו בזווית של 45 מעלות. אם הפרופילים המתחברים יהיו שונים, ירותך קצה הפרופיל הקטן לצדו של הפרופיל הגדול. הריתוך לאורך יבוצע בקטעים מסורגים ויתקדם מקצוות כלפי המרכז. מבחינת המראה החיצוני יהיה הריתוך שווה ונקי. ללא הפסקות, חורים, שקעים ומקומות שרופים, ויתאים לדרישות התקן הבריטי.

לאחר הריתוך יוחלקו שני המחבר באמצעים מכניים כך ששטחי הריתוך יהיו חלקים ללא כל בליטות או שקעים. המפקח יהיה רשאי לבדוק את טיב הריתוך באמצעות בדיקות מעבדתיות.

         

(500 ₪)

גג עליון:

 

צינור ניקוז לגג העליון בוצע ע"י פישר צר מאוד. בגג נראים שלוליות שטרם התנקזו.

במעקה הבנוי בגג העליון ישנם שלוליות בשכבת הטיח.

יש להלבין את שטחי החפייה בין היריעות הביטומניות למניעת התמוססות של הביטומן בהשפעת קרינת השמש.  (500 ₪)

חדר מעלית:

 

יש להשלים סף אלומיניום בריצוף הקרמי בכניסה לחדר מעלית.

העבודה בוצעה שלא ע"פ כללי מקצוע מקובלים (לפני פרסום תקן 1555.3 בחודש מרץ 2003) אשר באו לידי ביטוי במפרט הכללי לעבודות בנייה סעיף 10021, ציטוט:

 

על יד דלתות חוץ, שערים וכד' ובכל מקום שיש הפרש מפלסים יסוים הריצוף – בהעדר הוראות אחרות – בפס אלומיניום שטוח 3/30 מ"מ מעוגן היטב. על משקי התפשטות, או מסילות שערים יבוצע הפס לפי פרט שבתכנית.

עלות התיקונים הנדרשים (300 ₪)

קיימת חדירה של רטיבות מתחת לחלון האוורור. יש לבצע קירוי גגון מעל לחלון החדר ולבצע תיקוני צבע מתחת לחלון. (1,200 ₪)

קיימת צביעה דלילה של דלתות השירות, ירידה לפיר של דלת הכניסה מלבן ותריס האוורור. יש לבצע תיקונם משני הצדדים. (1,200 ₪)

קיימת חדירה של רטיבות לחדר המעלית לכיוון צפון מזרח מעל לדלת ובקיר מעל ללוח החשמל. הרטיבות נמצאה פעילה ע"י מכשיר פרוטימטר מכויל. (כ- 10מ' ל- 2 חזיתות X450 ₪ = 4,500 ₪ + 2500 ₪ פיגום או סנפלינג)

דלתות ארונות הבקרה של 2 המעליות לא ניתנות לסגירה. יש לבצע תיקונים נדרשים. (350 ₪)

חדר מדרגות:

 

אטימה לקויה של חלונות האלומיניום בקומת הגג.  קיימת חדירה של מי גשם.

הליקוי אסור עפ"י התקן ישראלי ת"י 4068, חלק 1 סעיף 4.1, ציטוט:

 

לא תהיה חדירת מים לעברו הפנימי של הקיר, לא דרך חלון מותקן ולא דרך ההיקף החיצוני של מוצר מותקן.

 

וכן לפי סעיף 5.2 בתקן, ציטוט:

 

תכנון האיטום

 

המשיקים המצוינים להלן יהיו אטומים:

בין המלבן הסמוי (אם ישנו) לבין הבניין.

בין המוצר לבין המלבן הסמוי.

אם אין מלבן סמוי – בין המוצר לבין הבניין.

האיטום יהיה רציף בכל היקף המוצר והמלבן הסמוי (אם ישנו).יש להימנע ככל האפשר ממשיקים בעלי חתך משולש. אם יש לאטום משיקים הנמצאים במישורים שונים, יש להקפיד במיוחד על רציפות האיטום במעבר בין המישורים. תכנון המישק החיצוני בין המוצר למלבן הסמוי, או בין המוצר לבניין (אם אין מלבן סמוי), יאפשר לתחזק מחדש את האיטום.

חומרי האיטום יבחרו בהתאם לנתונים המצוינים בטבלה 2.

הליקוי אסור גם עפ"י סעיף 5.32 בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאיו ואגרותיו), התש"ל – 1970, ציטוט:

 

קירותיו החיצוניים של בניין יתוכננו ויבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו מבחוץ.

יש צורך לבצע תיקוני אטימה ע"י מריחת חומרים על בסיס סיליקון, העומד בדרישות מפמ"כ 153 (חומרי איטום אלסטומרים חד רכיבים לשימוש בבניינים). (300 ₪)

יש לבצע קירוי מעל לחלון המערבי עקב חדירה של מי גשמים. (1,200 ₪)

מעל לחלון התריס המזרחי והמערבי ולדלת היציאה לגג יש לבצע תיקוני שפכטל וצבע. (200 ₪)

ביצוע לקוי  של צביעת המעקה. ליקוי אסור ע"פ תקן ישראלי ת"י 1142 (בגרסת התקן כפי שהייתה במועד הבניה), סעיף 8.1.1, ציטוט:

 

כללי

 

גימור המעקה והמסעד (להלן: האלמנט) יקנה בטיחות למשתמשים באלמנט. הגימור יגן על האלמנט, על רכיביו וחיבוריהם  ועל החיבורים לבניין מפני בלייה.

ועפ"י סעיף 8.1.3 בתקן, ציטוט:

 

אלמנט מתכת

8.1.3.1 כללי

גימור אלמנט עשוי מתכת יהיה באחת השיטות המתאימות להגנת המתכת מפני שיתוך, כגון: גילוון, צבע, מערכת משולבת של גילוון וצבע, אלגון. הגימור יתאים למתכת שממנה עשוי האלמנט, למיקומו בבנין (פנימי או חיצוני) ולתנאי הסביבה שהאלמנט מותקן בה. הגימור יהיה בעובי אחיד, רצוף וללא פגמים.

8.1.3.2 אלמנט עשוי פלדה

גילוון אלמנט עשוי פלדה יתאים למפורט בתקן הישראלי ת"י 1225 חלק 2

צביעת אלמנט עשוי פלדה תיעשה לאחר ניקוי יסודי של חלודה והסרת כל שאריות הריתוך ופגמיו, ותתאים למפורט בתקן הישראלי ת"י 1922 חלק 2.

אלמנט פלדה שאינו מגולוון יובא לאתר הבניה רק לאחר צביעתו בצבע יסוד. תיקוני צבע היסוד יעשו לאחר התקנת האלמנט בבניין.

ולפי סעיף מס' 4.3.1 בחלק 2 של תקן ישראלי ת"י 1922, ציטוט:

 

בדיקה חזותית

בודקים את הצבע בבדיקה חזותית, בזווית אלכסונית ובמרחק 0.5 מטר מהמשטח הנבדק. לא ייראו על הצבע שלפוחיות, לועות, חרירים, סריטות, סימני נזילה או דמע. גימור הצבע וגונו יתאימו לדרישות התכנון.

כמו כן, לא בוצע ניקוי למתכת לפני יישום שכבת הצבע וזאת כנדרש לפי קובץ כללים של תקן ישראלי ת"י 1922 סעיף 3, ציטוט:

 

הכנת המצע לצביעה

3.1  כללי לפני הצביעה מכינים את המצע כמפורט בסעיפים 3.2.1 או 3.2.2 לפי

     העניין.

     בוחרים בשיטת הניקוי המתאימה לפי חומר המצע, דרישות התפקוד הנדרשות

     ממנו ודרגת הניקוי הנדרשת בתקן. מלאכת הניקוי נעשית על ידי בעלי

     מקצוע מיומנים לפי כל כללי המקצוע המקובלים.

א.2       שיטות ניקוי

     לניקוי פלדה משמשות שיטות ניקוי אלה:

-         הסרת השומנים באמצעות דטרגנטים, ממסים או קיטור.

-         ניקוי ידני – הסרת חלודה באמצעות מברשת פלדה או נייר זכוכית גס וניקוי המשטח באמצעות מדלל.

-         ניקוי מכני – הסרת חלודה באמצעות מברשת פלדה המורכבת על דיסק או מקדחה.

-         ניקוי שוחק – הסרת חלודה בהתזת חומר גרגרי בלחץ (ראו סעיף 2.2 – חומר שוחק, בתקן).

3.2.1 ניקוי פלדה לא מגולוונת לפני הצביעה מנקים את המצע מחלודה, קשקשת

      (קרום ערגול), שומנים וגופים זרים. דרגת הניקוי תתאים לנדרש בטבלה 

      בתקן. לפני התחלת עבודות הצביעה מוודאים כי המצע נקי מכל חומר זר.

3.2.2 ניקוי פלדה מגולוונת

 

      מסירים שומני ותפרחות אבץ (המהוות תחילת תהליך שיתוך) באמצעות

      ממסים, דטרגנטים או קיטור, המתאימים לדרישות סעיף 2.1 בתקן. לאחר

      מכן שוטפים במים רבים ומוודאים שפני השטח נקיים ואין עליהם שאריות

      של חומר הניקוי. במקרים שבהם יש צורך להסיר תפרחות אבץ באמצעות חומר

      שוחק, מבצעים "שטיפת חול קלה" בלחץ נמוך כדי למנוע הסרת הגילוון.

      אם יש פגמים מקומיים הדורשים תיקון ע"י הקבלן כגון: חלודה,

      התקלפויות, סדקים או כתמים – יוסרו כל שכבות הצבע, והצביעה לרבות

      הכנת השטח) תיעשה מחדש, לפי הסעיפים המתאימים במפרט".

הפגמים אסורים גם לפי סעיף מס' 4.3.1 בחלק 2 של תקן ישראלי ת"י 1922, ציטוט:

 

בדיקה חזותית

בודקים את הצבע בבדיקה חזותית, בזווית אלכסונית ובמרחק 0.5 מטר מהמשטח הנבדק. לא ייראו על הצבע שלפוחיות, לועות, חרירים, סריטות, סימני נזילה או דמע. גימור הצבע וגונו יתאימו לדרישות התכנון.

יש לבצע תיקוני צבע במעקה הבניין.  (8 קומות X 450 ש"ח / קומה = 3,600 ₪)

בלוחות השיש בחיפוי המדרגות קיימים שברים וסדקים נימיים.

נראה כי האריחים הורכבו כשהם כבר פגומים. לא בוצע מיון לאריחים לפני התקנתם וזאת בכדי להימנע מליקוי זה. העבודה בוצעה בניגוד לכללי מקצוע הבאים לידי ביטוי במפרט הכללי לעבודות בנייה, סעיף 10021, ציטוט:

 

פני האריחים יהיו חלקים, מלוטשים פעמיים, וכל מקצועותיהם יהיו ישרים, נקיים ובלתי פגומים וה"פזה" תהיה מעובדת בצורה נקייה ואחידה. גם האריחים שהמדגם שלהם נמצא תואם את דרישות התקן הנ"ל, ייבדקו בדיקה חזותית לפני שיתחילו במלאכת הריצוף. כל אריח שפניו או מקצועותיו או פינותיו אינם עומדים בדרישות דלעיל, לא ישמש לריצוף ויסולק מהאתר.

יש לבצע תיקונים בדבק שיש בגוון תואם וליטוש. (8 קומות X 250 ₪ / קומה = 2,000 ₪)

גמר צבע לקוי בחדר מדרגות ובעיקר מסביב לדלת הכניסה לחדר מדרגות מהלובי הקומתי. הליקוי אסור לפי תקן ישראלי ת"י 1922 חלק 1 סעיף 3.3, ציטוט:

 

גימור:

נוסף על ההגנה על המצע משמשת השכבה העליונה של מערכת הצבע בקביעת המראה של הרכיב הנצבע, למטרות קישוט ונוי למטרות זיהוי (לדוגמא: צביעת צנרת בגוונים שונים על -פי השימוש) הגימור יתאים לדרישות המזמין.

המזמין לעניין מוגדר בסעיף 1.3.9 בתקן הנ"ל, ציטוט:

 

המזמין:

בעל הנכס או מי שבעל הנכס ייפה את כוחו להתקשר עם קבלנים לביצוע מלאכת הצביעה, כולה או חלקה.

יש לשייף את הקיים ולבצע צביעה חוזרת. (4,500 ₪)

קומה 7:

 

קיימים 8 אריחי ריצוף פגומים (נראה כי הפגמים בוצעו בעת הבנייה וסימני הפגיעה הינם מדיסק).

נדרש היה לפסול אריחים אלה במהלך עבודות ההרכבה וזאת כנדרש עפ"י סעיף 5.1.4.4 שבתקן ישראלי ת"' 1555 חלק 3, ציטוט:

בדיקת האריחים

מוודאים שהאריחים נלקחו מכמה אריזות שונות ועורבבו באופן אקראי.

בודקים שכל האריחים שלמים ושפני האריחים נקיים. פוסלים לשימוש כל אריח קרמיקה או לוח פסיפס שמגלים בו פגמים החורגים מהמותר לפי התקנים הישראליים ת"י 314 ות"י 1353,בהתאמה. אריחים שנסדקו או נפגעו במהלך העבודה, או שנתגלו כפגומים, יוסרו ויוחלפו באחרים.

עלות התיקונים הנדרשים (800 ₪)

הרכבה לקויה של אריחי הקרמיקה בקירות מול דלת היציאה לחדר מדרגות (2 יח') וסמוך לארון התקשורת

(4 יח'). קיימים חללים בין האריחים לקירות שנובעים מכך שלא בוצע מילוי טיט מספיק בכל שטח האריחים וכן עקב אי השהיית האריחים במים במשך שש שעות לפחות וזאת בכדי שאחיזתם ודבקותם תהיה טובה. עבודת הרכבת האריחים בוצעה שלא ע"פ כללי מקצוע מקובלים, אשר באים לידי ביטוי במפרט כללי לעבודות בנייה סעיף 10051, ציטוט:

 

המלט להדבקת יהיה מלט צמנט כאמור בסעיף 10017 או דבק. בהעדר הוראות אחרות יהיה החיפוי לפי קווים ישרים ועוברים בשני הכיוונים. אריחים שיודבקו במלט צמנט יושרו במים במשך 6 שעות קודם להדבקתם.

עלות התיקונים הנדרשים (600 ₪)

לא בוצע סימון למתגים החשמליים בלוח החשמל וזאת כנדרש ע"פ תקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט), פרק ד' סעיף מס' 14, ציטוט:

מבטחים, מפסקים וציוד המשמש למדידה, בקרה והתרעה יסומנו בהתאם לייעודם.

סימון לוח החשמל צריך להתבצע ע"י חשמלאי וזאת עפ"י תקנות החשמל (מעגלים סופיים הניזונים ממתח נמוך עד 1000 וולט), סעיף 2 (א'), ציטוט:

לא יתכנן אדם מעגל סופי, לא יתקינו, לא יבדוק אותו ולא ישגיח על התקנתו אלא אם כן הוא חשמלאי.

בנוסף, עפ"י פרק ב' בתקנות הנ"ל סעיף מס' 2 נאמר:

לוח יתוכנן בידי חשמלאי בלבד, הלוח יבנה, יתוקן ויתוחזק בידי חשמלאי או בפיקוחו.

יש לבצע סימונים. (150 ₪)

יש לסגור מרווחים בלתי בטיחותיים בין המפסקים ע"י קלאפות בארון החשמל. (50 ₪)

לחצן התאורה הותקן בצורה בלתי אסתטית על פנל הזמנת המעלית. (350 ₪)

קיימים כתמי רטיבות בתחתית קיר החוץ הצפון מזרחי.

הליקוי אסור עפ"י סעיף 5.32 בתקנות התכנון והבנייה, ציטוט:

 

קירותיו החיצוניים של בניין יתוכננו ויבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו מבחוץ.

לתיקון הרטיבות אשר נגרמה עקב חיבור לקוי של האבן הנסורה לקירות באופן  המאפשר חדירת מים למרווח שבין החיפוי לקיר. הליקוי אסור על פי תקן ישראלי ת"י 2378 חלק 1 סעיף 4.2, ציטוט:

אטימות

 

הקירות המחופים יהיו אטומים למעבר מים.

מערכת האיטום תעמוד בפני עצמה,מבלי להסתמך על חיפוי האבן כשכבה אוטמת.

וכן על פי סעיף 5.4 בתקן ישראלי ת"י 2378, ציטוט:

איטום קיר הרקע

 

יש לאטום את קירות הרקע, וכשיש צורך לדאוג גם לניקוז המים. יש לאטום את הקירות לפני ביצוע החיפוי. יש לפרט את שיטת האיטום ואת מועד האיטום (לפני הכנסת האבזרים לקיר או לאחר מכן).

פרטים נוספים לגבי שיטות האיטום וחומרי האיטום ראו החלקים המתאימים של סדרת התקנים, לפי שיטת החיפוי.

יש לפרק את החיפוי בקירות החוץ של הבניין לבצע איטום הקירות וחיפוי חוזר.

(6  מ"ר  x 450  ₪/מ"ר = 2,700 ₪)

קומה 6:

 

קיימים 3 אריחי חיפוי פגומים סמוך לארון כיבוי האש, בפינה לכיוון מזרח.

העבודות בוצעו שלא ע"פ כללי מקצוע מקובלים, אשר באים לידי ביטוי במפרט הכללי לעבודות בנייה סעיף 10051, ציטוט:

 

כל אריח ייבדק עם הוצאתו מהאריזה ואם ימצא עקום, פניו פגומים או סדוקים, מקצועותיו שבורים וכו' – הוא יסולק מהאתר.

לתיקון יש לפרק ולהחליף את האריחים הפגומים בהתאם לנדרש בסעיף 10051, ציטוט:

אריח פגום שיודבק לקיר יעקר ויוחלף באריח טוב.

עלות התיקונים הנדרשים (300 ₪)

בפינה המערבית סמוך לדלת המעלית קיימים 8 אריחי חיפוי חלולים.

קיימים חללים בין האריחים לקירות שנובעים מכך שלא בוצע מילוי טיט מספיק בכל שטח האריחים וכן עקב אי השהיית האריחים במים במשך שש שעות לפחות וזאת בכדי שאחיזתם ודבקותם תהיה טובה. עבודת הרכבת האריחים בוצעה שלא ע"פ כללי מקצוע מקובלים, אשר באים לידי ביטוי במפרט כללי לעבודות בנייה סעיף 10051, ציטוט:

 

המלט להדבקת יהיה מלט צמנט כאמור בסעיף 10017 או דבק. בהעדר הוראות אחרות יהיה החיפוי לפי קווים ישרים ועוברים בשני הכיוונים. אריחים שיודבקו במלט צמנט יושרו במים במשך 6 שעות קודם להדבקתם.

עלות התיקונים הנדרשים (800 ₪)

קיים אריח ריצוף פגום.

נדרש היה לפסול אריחים אלה במהלך עבודות ההרכבה וזאת כנדרש עפ"י סעיף 5.1.4.4 שבתקן ישראלי ת"' 1555 חלק 3, ציטוט:

בדיקת האריחים

מוודאים שהאריחים נלקחו מכמה אריזות שונות ועורבבו באופן אקראי.

בודקים שכל האריחים שלמים ושפני האריחים נקיים. פוסלים לשימוש כל אריח קרמיקה או לוח פסיפס שמגלים בו פגמים החורגים מהמותר לפי התקנים הישראליים ת"י 314 ות"י 1353,בהתאמה. אריחים שנסדקו או נפגעו במהלך העבודה, או שנתגלו כפגומים, יוסרו ויוחלפו באחרים.

עלות התיקונים הנדרשים (100 ₪)

יש לבצע תיקוני רובה מסביב לחיפוי דלתות המעלית.

הליקוי אסור עפ"י תקן ישראלי ת"י 1555 חלק 3 סעיף 2.1.9.1, ציטוט:

חומרי מילוי למישקים רגילים

למילוי מישקים רגילים תשמש תערובת מוכנה מראש על בסיס צמנט, מגוון או לא מגוון, שיש להוסיף לה באתר מים או מוסף פולימרי, בהתאם להוראות יצרן חומר המילוי גוון חומר המילוי יתאים לדרישות המתכנן.

חומרי המילוי למישקים רגילים יהיו בעלי ספיגות נימית נמוכה, כושר הידבקות טוב לצידי האריחים ועמידות בתנאי סביבה שונים (כגון סביבה ימית) לפי הצורך.

יש להיוועץ ביצרן חומרי המילוי בדבר התאמתם לדרישות התכנון המפורטות בתקן זה ובדבר אופן השימוש בהם.

הערה:

תערובת על בסיס צמנט מתאימה בדרך כלל לרוב היישומים, אולם בתנאים שבהם צריכים חומרי המילוי לעמוד בדרישות נוספות (ראו סעיף 4.3) אפשר להשתמש בתערובת על בסיס שרף אפוקסי, בהתאם להוראות היצרן.

וכן עפ"י סעיף 2.1.9.3, ציטוט:

חומרי איטום למישקי התפשטות ולמישקי הפרדה

בחירת חומרי האיטום למישקי התפשטות ולמישקי הפרדה (ראו גם סעיף 4.7) תלויה

בגורמים רבים, כגון: משיכות, עמידות בהתקפת כימיקלים, עמידות בקרינת UV,חוזק הידבקות, קיימות, הכתמה, שחיקה, הינזקות בתהליך הניקוי. גם קלות ההשמה היא גורם המשפיע על בחירת חומרי האיטום. בכל מקרה יש להתחשב בהוראות היצרן.

חומרי האיטום יתאימו לדרישות התקן הישראלי ת"י 1536.

וכן עפ"י סעיף 4.3.4, ציטוט:

בבחירת חומרי המילוי למישקים רגילים (ראו סעיף 2.1.9.1) יציין המתכנן דרישות נוספות בהתאם למקום התקנת מערכת הריצפה, כגון: עמידות בחום למערכת ריצפה המותקנת מעל מערכת חימום תת-רצפתית; עמידות בחומצות; עמידות במים; עמידות בעובש   לאזורים רטובים, כגון מקלחות.

דרישות נוספות יהיו בהתאם לדרישות המתכנן.

 

וכן עפ"י סעיף 5.1.5.1 שבתקן,  ציטוט:

בדיקת מילוי המישקים

מילוי המישקים אחיד וללא חורים ומתאים לגוון שהוזמן.

 

עלות התיקונים הנדרשים (150 ₪)

קיימים 11 אריחי חפוי פגומים.

העבודות בוצעו שלא ע"פ כללי מקצוע מקובלים, אשר באים לידי ביטוי במפרט הכללי לעבודות בנייה סעיף 10051, ציטוט:

 

כל אריח ייבדק עם הוצאתו מהאריזה ואם ימצא עקום, פניו פגומים או סדוקים, מקצועותיו שבורים וכו' – הוא יסולק מהאתר.

לתיקון יש לפרק ולהחליף את האריחים הפגומים בהתאם לנדרש בסעיף 10051, ציטוט:

אריח פגום שיודבק לקיר יעקר ויוחלף באריח טוב.

עלות התיקונים הנדרשים (1,100 ₪)

לא בוצע סימון למתגים החשמליים בלוח החשמל וזאת כנדרש ע"פ תקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט), פרק ד' סעיף מס' 14, ציטוט:

מבטחים, מפסקים וציוד המשמש למדידה, בקרה והתרעה יסומנו בהתאם לייעודם.

סימון לוח החשמל צריך להתבצע ע"י חשמלאי וזאת עפ"י תקנות החשמל (מעגלים סופיים הניזונים ממתח נמוך עד 1000 וולט), סעיף 2 (א'), ציטוט:

לא יתכנן אדם מעגל סופי, לא יתקינו, לא יבדוק אותו ולא ישגיח על התקנתו אלא אם כן הוא חשמלאי.

בנוסף, עפ"י פרק ב' בתקנות הנ"ל סעיף מס' 2 נאמר:

לוח יתוכנן בידי חשמלאי בלבד, הלוח יבנה, יתוקן ויתוחזק בידי חשמלאי או בפיקוחו.

יש לבצע סימונים. (150 ₪)

יש לסגור מרווחים בלתי בטיחותיים בין המפסקים ע"י קלאפות בארון החשמל. (50 ₪)

מתג הדלקת תאורת הלובי מורכב על פנל לחצני המעלית. יש לבצע תיקון. (450 ₪)

קומה 5:

 

קיימם אריחי חיפוי מתנתקים וחלולים סמוך לדלת היציאה לחדר המדרגות בפינה וליד ארון מוני הגז (8 יח'), בפינת הקיר בין דלת דירה 17 לארון התקשורת (2 יח'), בפינת הקיר בין דלת דירה 16 לארון כיבוי האש (1 יח'), בפינת הקיר הסמוך לדלת המעלית וארון המים (4 יח'), בפינת הקיר הסמוך לדלת המעלית וארון החשמל (2 יח').

קיימים חללים בין האריחים לקירות שנובעים מכך שלא בוצע מילוי טיט מספיק בכל שטח האריחים וכן עקב אי השהיית האריחים במים במשך שש שעות לפחות וזאת בכדי שאחיזתם ודבקותם תהיה טובה. עבודת הרכבת האריחים בוצעה שלא ע"פ כללי מקצוע מקובלים, אשר באים לידי ביטוי במפרט כללי לעבודות בנייה סעיף 10051, ציטוט:

 

המלט להדבקת יהיה מלט צמנט כאמור בסעיף 10017 או דבק. בהעדר הוראות אחרות יהיה החיפוי לפי קווים ישרים ועוברים בשני הכיוונים. אריחים שיודבקו במלט צמנט יושרו במים במשך 6 שעות קודם להדבקתם.

עלות התיקונים הנדרשים (1,700 ₪)

קיימים 3 אריחי ריצוף פגומים.

נדרש היה לפסול אריחים אלה במהלך עבודות ההרכבה וזאת כנדרש עפ"י סעיף 5.1.4.4 שבתקן ישראלי ת"' 1555 חלק 3, ציטוט:

בדיקת האריחים

מוודאים שהאריחים נלקחו מכמה אריזות שונות ועורבבו באופן אקראי.

בודקים שכל האריחים שלמים ושפני האריחים נקיים. פוסלים לשימוש כל אריח קרמיקה או לוח פסיפס שמגלים בו פגמים החורגים מהמותר לפי התקנים הישראליים ת"י 314 ות"י 1353,בהתאמה. אריחים שנסדקו או נפגעו במהלך העבודה, או שנתגלו כפגומים, יוסרו ויוחלפו באחרים.

עלות התיקונים הנדרשים (300 ₪)

קיימים 7 אריחי חיפוי פגומים.

העבודות בוצעו שלא ע"פ כללי מקצוע מקובלים, אשר באים לידי ביטוי במפרט הכללי לעבודות בנייה סעיף 10051, ציטוט:

 

כל אריח ייבדק עם הוצאתו מהאריזה ואם ימצא עקום, פניו פגומים או סדוקים, מקצועותיו שבורים וכו' – הוא יסולק מהאתר.

לתיקון יש לפרק ולהחליף את האריחים הפגומים בהתאם לנדרש בסעיף 10051, ציטוט:

אריח פגום שיודבק לקיר יעקר ויוחלף באריח טוב.

עלות התיקונים הנדרשים (700 ₪)

לא בוצע סימון למתגים החשמליים בלוח החשמל וזאת כנדרש ע"פ תקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט), פרק ד' סעיף מס' 14, ציטוט:

מבטחים, מפסקים וציוד המשמש למדידה, בקרה והתרעה יסומנו בהתאם לייעודם.

סימון לוח החשמל צריך להתבצע ע"י חשמלאי וזאת עפ"י תקנות החשמל (מעגלים סופיים הניזונים ממתח נמוך עד 1000 וולט), סעיף 2 (א'), ציטוט:

לא יתכנן אדם מעגל סופי, לא יתקינו, לא יבדוק אותו ולא ישגיח על התקנתו אלא אם כן הוא חשמלאי.

בנוסף, עפ"י פרק ב' בתקנות הנ"ל סעיף מס' 2 נאמר:

לוח יתוכנן בידי חשמלאי בלבד, הלוח יבנה, יתוקן ויתוחזק בידי חשמלאי או בפיקוחו.

יש לבצע סימונים. (150 ₪)

יש לסגור מרווחים בלתי בטיחותיים בין המפסקים ע"י קלאפות בארון החשמל. (50 ₪)

יש לבצע תיקוני רובה בחיפוי הקרמי בעיקר סמוך לדירה 16.

הליקוי אסור עפ"י תקן ישראלי ת"י 1555 חלק 3 סעיף 2.1.9.1, ציטוט:

חומרי מילוי למישקים רגילים

למילוי מישקים רגילים תשמש תערובת מוכנה מראש על בסיס צמנט, מגוון או לא מגוון, שיש להוסיף לה באתר מים או מוסף פולימרי, בהתאם להוראות יצרן חומר המילוי גוון חומר המילוי יתאים לדרישות המתכנן.

חומרי המילוי למישקים רגילים יהיו בעלי ספיגות נימית נמוכה, כושר הידבקות טוב לצידי האריחים ועמידות בתנאי סביבה שונים (כגון סביבה ימית) לפי הצורך.

יש להיוועץ ביצרן חומרי המילוי בדבר התאמתם לדרישות התכנון המפורטות בתקן זה ובדבר אופן השימוש בהם.

הערה:

תערובת על בסיס צמנט מתאימה בדרך כלל לרוב היישומים, אולם בתנאים שבהם צריכים חומרי המילוי לעמוד בדרישות נוספות (ראו סעיף 4.3) אפשר להשתמש בתערובת על בסיס שרף אפוקסי, בהתאם להוראות היצרן.

וכן עפ"י סעיף 2.1.9.3, ציטוט:

חומרי איטום למישקי התפשטות ולמישקי הפרדה

בחירת חומרי האיטום למישקי התפשטות ולמישקי הפרדה (ראו גם סעיף 4.7) תלויה

בגורמים רבים, כגון: משיכות, עמידות בהתקפת כימיקלים, עמידות בקרינת UV,חוזק הידבקות, קיימות, הכתמה, שחיקה, הינזקות בתהליך הניקוי. גם קלות ההשמה היא גורם המשפיע על בחירת חומרי האיטום. בכל מקרה יש להתחשב בהוראות היצרן.

חומרי האיטום יתאימו לדרישות התקן הישראלי ת"י 1536.

וכן עפ"י סעיף 4.3.4, ציטוט:

בבחירת חומרי המילוי למישקים רגילים (ראו סעיף 2.1.9.1) יציין המתכנן דרישות נוספות בהתאם למקום התקנת מערכת הריצפה, כגון: עמידות בחום למערכת ריצפה המותקנת מעל מערכת חימום תת-רצפתית; עמידות בחומצות; עמידות במים; עמידות בעובש   לאזורים רטובים, כגון מקלחות.

דרישות נוספות יהיו בהתאם לדרישות המתכנן.

 

וכן עפ"י סעיף 5.1.5.1 שבתקן,  ציטוט:

בדיקת מילוי המישקים

מילוי המישקים אחיד וללא חורים ומתאים לגוון שהוזמן.

 

עלות התיקונים הנדרשים (150 ₪)

מפסק הדלקת התאורה בלובי מותקן על פנל הזמנת המעלית. (450 ₪)

קומה 4:

 

קיימים 4 אריחי ריצוף פגומים.

נדרש היה לפסול אריחים אלה במהלך עבודות ההרכבה וזאת כנדרש עפ"י סעיף 5.1.4.4 שבתקן ישראלי ת"' 1555 חלק 3, ציטוט:

בדיקת האריחים

מוודאים שהאריחים נלקחו מכמה אריזות שונות ועורבבו באופן אקראי.

בודקים שכל האריחים שלמים ושפני האריחים נקיים. פוסלים לשימוש כל אריח קרמיקה או לוח פסיפס שמגלים בו פגמים החורגים מהמותר לפי התקנים הישראליים ת"י 314 ות"י 1353,בהתאמה. אריחים שנסדקו או נפגעו במהלך העבודה, או שנתגלו כפגומים, יוסרו ויוחלפו באחרים.

עלות התיקונים הנדרשים (400 ₪)

קיימים אריחי חיפוי מתנתקים וחלולים בפינה בין ארון מוני גז לדלת היציאה לחדר המדרגות (4 יח'), בין ארון התקשורת לבין דלת דירה 13 (4 יח'), בין ארון כיבוי האש לבין דלת דירה 12 (3 יח'), בין דלתות המעלית לארון מוני המים (2 יח'), בין דלתות המעלית לארון החשמל (6 יח') ובין ארון החשמל לדלת דירה 11 (4 יח').

קיימים חללים בין האריחים לקירות שנובעים מכך שלא בוצע מילוי טיט מספיק בכל שטח האריחים וכן עקב אי השהיית האריחים במים במשך שש שעות לפחות וזאת בכדי שאחיזתם ודבקותם תהיה טובה. עבודת הרכבת האריחים בוצעה שלא ע"פ כללי מקצוע מקובלים, אשר באים לידי ביטוי במפרט כללי לעבודות בנייה סעיף 10051, ציטוט:

 

המלט להדבקת יהיה מלט צמנט כאמור בסעיף 10017 או דבק. בהעדר הוראות אחרות יהיה החיפוי לפי קווים ישרים ועוברים בשני הכיוונים. אריחים שיודבקו במלט צמנט יושרו במים במשך 6 שעות קודם להדבקתם.

עלות התיקונים הנדרשים (2,300 ₪)

קיימים 7 אריחי חיפוי פגומים.

העבודות בוצעו שלא ע"פ כללי מקצוע מקובלים, אשר באים לידי ביטוי במפרט הכללי לעבודות בנייה סעיף 10051, ציטוט:

 

כל אריח ייבדק עם הוצאתו מהאריזה ואם ימצא עקום, פניו פגומים או סדוקים, מקצועותיו שבורים וכו' – הוא יסולק מהאתר.

לתיקון יש לפרק ולהחליף את האריחים הפגומים בהתאם לנדרש בסעיף 10051, ציטוט:

אריח פגום שיודבק לקיר יעקר ויוחלף באריח טוב.

עלות התיקונים הנדרשים (700 ₪)

לא בוצע סימון למתגים החשמליים בלוח החשמל וזאת כנדרש ע"פ תקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט), פרק ד' סעיף מס' 14, ציטוט:

מבטחים, מפסקים וציוד המשמש למדידה, בקרה והתרעה יסומנו בהתאם לייעודם.

סימון לוח החשמל צריך להתבצע ע"י חשמלאי וזאת עפ"י תקנות החשמל (מעגלים סופיים הניזונים ממתח נמוך עד 1000 וולט), סעיף 2 (א'), ציטוט:

לא יתכנן אדם מעגל סופי, לא יתקינו, לא יבדוק אותו ולא ישגיח על התקנתו אלא אם כן הוא חשמלאי.

בנוסף, עפ"י פרק ב' בתקנות הנ"ל סעיף מס' 2 נאמר:

לוח יתוכנן בידי חשמלאי בלבד, הלוח יבנה, יתוקן ויתוחזק בידי חשמלאי או בפיקוחו.

יש לבצע סימונים. (150 ₪)

יש לסגור מרווחים בלתי בטיחותיים בין המפסקים ע"י קלאפות בארון החשמל. (50 ₪)

קומה 3:

 

קיימים 4 אריחי ריצוף פגומים.

נדרש היה לפסול אריחים אלה במהלך עבודות ההרכבה וזאת כנדרש עפ"י סעיף 5.1.4.4 שבתקן ישראלי ת"' 1555 חלק 3, ציטוט:

בדיקת האריחים

מוודאים שהאריחים נלקחו מכמה אריזות שונות ועורבבו באופן אקראי.

בודקים שכל האריחים שלמים ושפני האריחים נקיים. פוסלים לשימוש כל אריח קרמיקה או לוח פסיפס שמגלים בו פגמים החורגים מהמותר לפי התקנים הישראליים ת"י 314 ות"י 1353,בהתאמה. אריחים שנסדקו או נפגעו במהלך העבודה, או שנתגלו כפגומים, יוסרו ויוחלפו באחרים.

עלות התיקונים הנדרשים (400 ₪)

קיימים 7 אריחי חיפוי פגומים.

העבודות בוצעו שלא ע"פ כללי מקצוע מקובלים, אשר באים לידי ביטוי במפרט הכללי לעבודות בנייה סעיף 10051, ציטוט:

 

כל אריח ייבדק עם הוצאתו מהאריזה ואם ימצא עקום, פניו פגומים או סדוקים, מקצועותיו שבורים וכו' – הוא יסולק מהאתר.

לתיקון יש לפרק ולהחליף את האריחים הפגומים בהתאם לנדרש בסעיף 10051, ציטוט:

אריח פגום שיודבק לקיר יעקר ויוחלף באריח טוב.

עלות התיקונים הנדרשים (700 ₪)

לא בוצע סימון למתגים החשמליים בלוח החשמל וזאת כנדרש ע"פ תקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט), פרק ד' סעיף מס' 14, ציטוט:

מבטחים, מפסקים וציוד המשמש למדידה, בקרה והתרעה יסומנו בהתאם לייעודם.

סימון לוח החשמל צריך להתבצע ע"י חשמלאי וזאת עפ"י תקנות החשמל (מעגלים סופיים הניזונים ממתח נמוך עד 1000 וולט), סעיף 2 (א'), ציטוט:

לא יתכנן אדם מעגל סופי, לא יתקינו, לא יבדוק אותו ולא ישגיח על התקנתו אלא אם כן הוא חשמלאי.

בנוסף, עפ"י פרק ב' בתקנות הנ"ל סעיף מס' 2 נאמר:

לוח יתוכנן בידי חשמלאי בלבד, הלוח יבנה, יתוקן ויתוחזק בידי חשמלאי או בפיקוחו.

יש לבצע סימונים. (150 ₪)

יש לסגור מרווחים בלתי בטיחותיים בין המפסקים ע"י קלאפות בארון החשמל. (50 ₪)

יש לבצע תיקוני רובה בחפוי מסביב לדלתות המעלית.

הליקוי אסור עפ"י תקן ישראלי ת"י 1555 חלק 3 סעיף 2.1.9.1, ציטוט:

חומרי מילוי למישקים רגילים

למילוי מישקים רגילים תשמש תערובת מוכנה מראש על בסיס צמנט, מגוון או לא מגוון, שיש להוסיף לה באתר מים או מוסף פולימרי, בהתאם להוראות יצרן חומר המילוי גוון חומר המילוי יתאים לדרישות המתכנן.

חומרי המילוי למישקים רגילים יהיו בעלי ספיגות נימית נמוכה, כושר הידבקות טוב לצידי האריחים ועמידות בתנאי סביבה שונים (כגון סביבה ימית) לפי הצורך.

יש להיוועץ ביצרן חומרי המילוי בדבר התאמתם לדרישות התכנון המפורטות בתקן זה ובדבר אופן השימוש בהם.

הערה:

תערובת על בסיס צמנט מתאימה בדרך כלל לרוב היישומים, אולם בתנאים שבהם צריכים חומרי המילוי לעמוד בדרישות נוספות (ראו סעיף 4.3) אפשר להשתמש בתערובת על בסיס שרף אפוקסי, בהתאם להוראות היצרן.

וכן עפ"י סעיף 2.1.9.3, ציטוט:

חומרי איטום למישקי התפשטות ולמישקי הפרדה

בחירת חומרי האיטום למישקי התפשטות ולמישקי הפרדה (ראו גם סעיף 4.7) תלויה

בגורמים רבים, כגון: משיכות, עמידות בהתקפת כימיקלים, עמידות בקרינת UV,חוזק הידבקות, קיימות, הכתמה, שחיקה, הינזקות בתהליך הניקוי. גם קלות ההשמה היא גורם המשפיע על בחירת חומרי האיטום. בכל מקרה יש להתחשב בהוראות היצרן.

חומרי האיטום יתאימו לדרישות התקן הישראלי ת"י 1536.

וכן עפ"י סעיף 4.3.4, ציטוט:

בבחירת חומרי המילוי למישקים רגילים (ראו סעיף 2.1.9.1) יציין המתכנן דרישות נוספות בהתאם למקום התקנת מערכת הריצפה, כגון: עמידות בחום למערכת ריצפה המותקנת מעל מערכת חימום תת-רצפתית; עמידות בחומצות; עמידות במים; עמידות בעובש   לאזורים רטובים, כגון מקלחות.

דרישות נוספות יהיו בהתאם לדרישות המתכנן.

 

וכן עפ"י סעיף 5.1.5.1 שבתקן,  ציטוט:

בדיקת מילוי המישקים

מילוי המישקים אחיד וללא חורים ומתאים לגוון שהוזמן.

 

עלות התיקונים הנדרשים (150 ₪)

קומה 2:

 

קיימים 2 אריחי ריצוף פגומים.

נדרש היה לפסול אריחים אלה במהלך עבודות ההרכבה וזאת כנדרש עפ"י סעיף 5.1.4.4 שבתקן ישראלי ת"' 1555 חלק 3, ציטוט:

בדיקת האריחים

מוודאים שהאריחים נלקחו מכמה אריזות שונות ועורבבו באופן אקראי.

בודקים שכל האריחים שלמים ושפני האריחים נקיים. פוסלים לשימוש כל אריח קרמיקה או לוח פסיפס שמגלים בו פגמים החורגים מהמותר לפי התקנים הישראליים ת"י 314 ות"י 1353,בהתאמה. אריחים שנסדקו או נפגעו במהלך העבודה, או שנתגלו כפגומים, יוסרו ויוחלפו באחרים.

עלות התיקונים הנדרשים (200 ₪)

קיימים 6 אריחי חיפוי פגומים.

העבודות בוצעו שלא ע"פ כללי מקצוע מקובלים, אשר באים לידי ביטוי במפרט הכללי לעבודות בנייה סעיף 10051, ציטוט:

 

כל אריח ייבדק עם הוצאתו מהאריזה ואם ימצא עקום, פניו פגומים או סדוקים, מקצועותיו שבורים וכו' – הוא יסולק מהאתר.

לתיקון יש לפרק ולהחליף את האריחים הפגומים בהתאם לנדרש בסעיף 10051, ציטוט:

אריח פגום שיודבק לקיר יעקר ויוחלף באריח טוב.

עלות התיקונים הנדרשים (600 ₪)

לא בוצע סימון למתגים החשמליים בלוח החשמל וזאת כנדרש ע"פ תקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט), פרק ד' סעיף מס' 14, ציטוט:

מבטחים, מפסקים וציוד המשמש למדידה, בקרה והתרעה יסומנו בהתאם לייעודם.

סימון לוח החשמל צריך להתבצע ע"י חשמלאי וזאת עפ"י תקנות החשמל (מעגלים סופיים הניזונים ממתח נמוך עד 1000 וולט), סעיף 2 (א'), ציטוט:

לא יתכנן אדם מעגל סופי, לא יתקינו, לא יבדוק אותו ולא ישגיח על התקנתו אלא אם כן הוא חשמלאי.

בנוסף, עפ"י פרק ב' בתקנות הנ"ל סעיף מס' 2 נאמר:

לוח יתוכנן בידי חשמלאי בלבד, הלוח יבנה, יתוקן ויתוחזק בידי חשמלאי או בפיקוחו.

יש לבצע סימונים. (150 ₪)

יש לסגור מרווחים בלתי בטיחותיים בין המפסקים ע"י קלאפות בארון החשמל. (50 ₪)

קיימים אריחי חיפוי מתנתקים וחלולים בין דירה מס' 3 לארון החשמל (1 יח') ובין דירה מס' 6 לארון החשמל

(4 יח'). קיימים חללים בין האריחים לקירות שנובעים מכך שלא בוצע מילוי טיט מספיק בכל שטח האריחים וכן עקב אי השהיית האריחים במים במשך שש שעות לפחות וזאת בכדי שאחיזתם ודבקותם תהיה טובה. עבודת הרכבת האריחים בוצעה שלא ע"פ כללי מקצוע מקובלים, אשר באים לידי ביטוי במפרט כללי לעבודות בנייה סעיף 10051, ציטוט:

 

המלט להדבקת יהיה מלט צמנט כאמור בסעיף 10017 או דבק. בהעדר הוראות אחרות יהיה החיפוי לפי קווים ישרים ועוברים בשני הכיוונים. אריחים שיודבקו במלט צמנט יושרו במים במשך 6 שעות קודם להדבקתם.

עלות התיקונים הנדרשים (500 ₪)

קומה 1:

 

קיימים אריחי חיפוי מתנתקים בין דלת הכניסה מחדר המדרגות לארון מוני הגז (3 יח'), בין מעקה לובי הבניין לארון כיבוי האש/מוני המים (2 יח'), בין ארון החשמל לדלת דירה 1 (4 יח').

קיימים חללים בין האריחים לקירות שנובעים מכך שלא בוצע מילוי טיט מספיק בכל שטח האריחים וכן עקב אי השהיית האריחים במים במשך שש שעות לפחות וזאת בכדי שאחיזתם ודבקותם תהיה טובה. עבודת הרכבת האריחים בוצעה שלא ע"פ כללי מקצוע מקובלים, אשר באים לידי ביטוי במפרט כללי לעבודות בנייה סעיף 10051, ציטוט:

 

המלט להדבקת יהיה מלט צמנט כאמור בסעיף 10017 או דבק. בהעדר הוראות אחרות יהיה החיפוי לפי קווים ישרים ועוברים בשני הכיוונים. אריחים שיודבקו במלט צמנט יושרו במים במשך 6 שעות קודם להדבקתם.

עלות התיקונים הנדרשים (900 ₪)

בחיפוי מול ארון מוני החשמל קיים אריח חיפוי בגוון שונה.

בחיפוי עורבבו אריחים קרמים משתי סדרות ייצור שונות, כך שקיימים הבדלים בגוונים בין אריחים סמוכים. העבודות בוצעו שלא ע"פ כללי מקצוע מקובלים, אשר באים לידי ביטוי במפרט הכללי לעבודות בנייה סעיף 10051, ציטוט:

 

אריחי חרסינה יהיו בעלי גוון אחיד, ויתאימו בכל לדרישות ת"י 314 (1) סוג א', פרט אם נדרש אחרת.

הבדלי גוון בין אריחים אסורים גם עפ"י תקן ישראלי ת"י  314  (אריחי קרמיקה לחיפוי קירות ולריצוף) סעיף 301.7, ציטוט:

לא יהיו הבדלים מהותיים בין גווני האריחים.

עלות התיקונים הנדרשים (150 ₪)

קיימים 3 אריחי ריצוף פגומים.

נדרש היה לפסול אריחים אלה במהלך עבודות ההרכבה וזאת כנדרש עפ"י סעיף 5.1.4.4 שבתקן ישראלי ת"' 1555 חלק 3, ציטוט:

בדיקת האריחים

מוודאים שהאריחים נלקחו מכמה אריזות שונות ועורבבו באופן אקראי.

בודקים שכל האריחים שלמים ושפני האריחים נקיים. פוסלים לשימוש כל אריח קרמיקה או לוח פסיפס שמגלים בו פגמים החורגים מהמותר לפי התקנים הישראליים ת"י 314 ות"י 1353,בהתאמה. אריחים שנסדקו או נפגעו במהלך העבודה, או שנתגלו כפגומים, יוסרו ויוחלפו באחרים.

עלות התיקונים הנדרשים (300 ₪)

סמוך לארון החשמל קיים הפרש גובה בין אריחים סמוכים.

הליקוי אסור עפ"י תקן ישראלי ת"י 1555 חלק 3 סעיף 3.1, ציטוט:

מראה האריחים

גימור האריחים יתאים לגימור שהוזמן. המראה הכללי של שכבת הריצוף יתאים לדוגמא המוזמנת. המישקים בין האריחים יהיו ישרים ורוחבם יהיה אחיד (בהתחשב בסטיות מישרות הפאות הצדדיות המותרות בתקן הישראלי ת"י 314) , אלא אם נדרש אחרת על ידי המתכנן, או במקרים שהאריחים מעוצבים בצורות שאינן ישרות. מילוי המשיקים יהיה     אחיד וללא חללים, והוא יתאים לגוון המוזמן.

 עפ"י סעיף 5.1.4.3 שבתקן 1555.3, ציטוט:

בדיקת מפלס הריצפה

בודקים שמפלס פני הריצפה המוגמרת מתאים לדרישות התכנון.

מפלס פני הריצפה המוגמרת, שיפועי הריצפה והסטיות לגביהם יתאימו לנדרש בתוכניות ובתקן (סעיף 3.2)

 

עלות התיקונים הנדרשים (300 ₪)

לא בוצע סימון למתגים החשמליים בלוח החשמל וזאת כנדרש ע"פ תקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט), פרק ד' סעיף מס' 14, ציטוט:

מבטחים, מפסקים וציוד המשמש למדידה, בקרה והתרעה יסומנו בהתאם לייעודם.

סימון לוח החשמל צריך להתבצע ע"י חשמלאי וזאת עפ"י תקנות החשמל (מעגלים סופיים הניזונים ממתח נמוך עד 1000 וולט), סעיף 2 (א'), ציטוט:

לא יתכנן אדם מעגל סופי, לא יתקינו, לא יבדוק אותו ולא ישגיח על התקנתו אלא אם כן הוא חשמלאי.

בנוסף, עפ"י פרק ב' בתקנות הנ"ל סעיף מס' 2 נאמר:

לוח יתוכנן בידי חשמלאי בלבד, הלוח יבנה, יתוקן ויתוחזק בידי חשמלאי או בפיקוחו.

יש לבצע סימונים. (150 ₪)

יש לסגור מרווחים בלתי בטיחותיים בין המפסקים ע"י קלאפות בארון החשמל. (50 ₪)

בתקרת הלובי הקומתי מעל לארון החשמל מעל ללובי הקומתי ומעל לארון מוני המים חיבורי הגבס לקויים.

קיים טלאי בקו התפר בין לוח ללוח. עבודות ההרכבה ויישום שכבת השפכטל לא בוצעו עפ"י כללי מקצוע מקובלים הבאים לידי ביטוי במפרט כללי לעבודות בנייה סעיף 210493 (ה,ב), ציטוט:

 

ב. איחוי מישקים

לפני איחוי המישקים יש לוודא שבכל קצה לוח (משני צידי המישק) קיימת מגרעת ברוח ובעומק תואמים לסרט השריון.

את המישקים בין לוחות הגבס, המוצמדים זה לזה, סותמים במרק מיוחד וסרט משריון, וכן סותמים במרק את השקעים שנוצרו ע"י אמצעי החיבור על מנת לקבל משטח מישורי. את המישקים ניתן לסתום ביד או בעזרת מכשירי עזר. שלבי הסתימה יהיו:

1. הכנסת מרק למישק והדבקת סרט השריון מעליו.

2. מתן שכבה נוספת של מרק המבטיחה מעבר חלק מלוח ללוח.

3. ליטוש המישק בבד שמיר, במידת הצורך.

ה. צביעת מחיצות גבס

מילוי המישקים שבין לוחות הגבס, כולל מריחת המרק, יעשה תוך הקפדה מלאה על כך שפני התפר לאחר המילוי יהיו במישור לוחות הגבס. כל שקע או בליטה באזור זה יגרמו להבדלי גוון בגמר הצבע בין לוחות הגבס לבין התפר.

יש להחליק את פני השטח המיועד לצביעה בנייר ליטוש עדין (נייר זכוכית) ולהסיר בקפדנות את האבק. מותר להשתמש בסיד סינתטי, ובצבע פלסטי מכל הסוגים.

יש צורך בשיוף המישקים עד לקבלת מישוריות אחידה. (3,500 ₪ עבודה בגובה רב)

לובי הכניסה לבניין:

 

בקיר המערבי ובקיר המזרחי בקומת הקרקע בוצע חיפוי מעל לתפר התפשטות. כתוצאה מכך אריחי חיפוי נסדקו לכל גובה חיפוי. לתיקון, יש לפרק  את החיפוי באזור התפר, לבצע גימור ופרט לתפר התפשטות ובגמר חיפוי בצורה תקינה. (2,500 ₪ X  2 צדדים = 5,000 ₪ עבודה בגובה רב)

בלובי הבניין קיימים 3 אריחי ריצוף פגומים.

נדרש היה לפסול אריחים אלה במהלך עבודות ההרכבה וזאת כנדרש עפ"י סעיף 5.1.4.4 שבתקן ישראלי ת"' 1555 חלק 3, ציטוט:

בדיקת האריחים

מוודאים שהאריחים נלקחו מכמה אריזות שונות ועורבבו באופן אקראי.

בודקים שכל האריחים שלמים ושפני האריחים נקיים. פוסלים לשימוש כל אריח קרמיקה או לוח פסיפס שמגלים בו פגמים החורגים מהמותר לפי התקנים הישראליים ת"י 314 ות"י 1353,בהתאמה. אריחים שנסדקו או נפגעו במהלך העבודה, או שנתגלו כפגומים, יוסרו ויוחלפו באחרים.

עלות התיקונים הנדרשים (300 ₪)

קיימים 2 פנלים מנותקים מסביב לעמוד.

קיימים חללים בין האריחים לקירות שנובעים מכך שלא בוצע מילוי טיט מספיק בכל שטח האריחים וכן עקב אי השהיית האריחים במים במשך שש שעות לפחות וזאת בכדי שאחיזתם ודבקותם תהיה טובה. עבודת הרכבת האריחים בוצעה שלא ע"פ כללי מקצוע מקובלים, אשר באים לידי ביטוי במפרט כללי לעבודות בנייה סעיף 10051, ציטוט:

 

המלט להדבקת יהיה מלט צמנט כאמור בסעיף 10017 או דבק. בהעדר הוראות אחרות יהיה החיפוי לפי קווים ישרים ועוברים בשני הכיוונים. אריחים שיודבקו במלט צמנט יושרו במים במשך 6 שעות קודם להדבקתם.

עלות התיקונים הנדרשים (100 ₪)

בפרוזדור המחסנים המערבי קיימים 6 אריחי ריצוף פגומים.

נדרש היה לפסול אריחים אלה במהלך עבודות ההרכבה וזאת כנדרש עפ"י סעיף 5.1.4.4 שבתקן ישראלי ת"' 1555 חלק 3, ציטוט:

בדיקת האריחים

מוודאים שהאריחים נלקחו מכמה אריזות שונות ועורבבו באופן אקראי.

בודקים שכל האריחים שלמים ושפני האריחים נקיים. פוסלים לשימוש כל אריח קרמיקה או לוח פסיפס שמגלים בו פגמים החורגים מהמותר לפי התקנים הישראליים ת"י 314 ות"י 1353,בהתאמה. אריחים שנסדקו או נפגעו במהלך העבודה, או שנתגלו כפגומים, יוסרו ויוחלפו באחרים.

עלות התיקונים הנדרשים (600 ₪)

יש לבצע סף אלומיניום בתחתית דלת היציאה לגינה.

העבודה בוצעה שלא ע"פ כללי מקצוע מקובלים (לפני פרסום תקן 1555.3 בחודש מרץ 2003) אשר באו לידי ביטוי במפרט הכללי לעבודות בנייה סעיף 10021, ציטוט:

 

על יד דלתות חוץ, שערים וכד' ובכל מקום שיש הפרש מפלסים יסוים הריצוף – בהעדר הוראות אחרות – בפס אלומיניום שטוח 3/30 מ"מ מעוגן היטב. על משקי התפשטות, או מסילות שערים יבוצע הפס לפי פרט שבתכנית.

עלות התיקונים הנדרשים (300 ₪)

בפרוזדור המזרחי קיימים 2 אריחי ריצוף פגומים.

נדרש היה לפסול אריחים אלה במהלך עבודות ההרכבה וזאת כנדרש עפ"י סעיף 5.1.4.4 שבתקן ישראלי ת"' 1555 חלק 3, ציטוט:

בדיקת האריחים

מוודאים שהאריחים נלקחו מכמה אריזות שונות ועורבבו באופן אקראי.

בודקים שכל האריחים שלמים ושפני האריחים נקיים. פוסלים לשימוש כל אריח קרמיקה או לוח פסיפס שמגלים בו פגמים החורגים מהמותר לפי התקנים הישראליים ת"י 314 ות"י 1353,בהתאמה. אריחים שנסדקו או נפגעו במהלך העבודה, או שנתגלו כפגומים, יוסרו ויוחלפו באחרים.

עלות התיקונים הנדרשים (200 ₪)

קיימים אריחים לבנים בלובי הבניין וכמו כן קיימים אריחים סדוקים לאורך הקיר המערבי והקיר המזרחי. יש להחליף את האריחים. (1,500 ₪)

חיפוי חוץ:

 

במקומות פזורים קיימים אבני חיפוי פגומים וסדוקים.

הליקוי אסור עפ"י תקן ישראלי ת"י 2378 חלק 1 סעיף 3.2.1, ציטוט:

דרישות כלליות

 

האבן לחיפוי צריכה להיות שלמה ,בת קיימא,ללא סדקים (הגדרה 1.3.3) או פגמים אחרים העלולים להשפיע על הקיים,על החוזק ועל המראה.

ניתן לתקן את האבן תיקונים קלים,בתנאי שאושרו על ידי המהנדס האחראי (הגדרה 1.3.10).

יש לבצע תיקונים. (5,000 ₪ בגובה רב)

בחיפוי הגדר הבנויה מסביב לבניין קיימות מספר אבנים שבורות וסדוקות ובפינה הצפון מזרחית קיימת אבן קופינג חסרה. יש לבצע תיקונים בדבק שיש תואם וליטוש ולהשלים אבן חסרה. (1,000 ₪)

יש להשלים אבני חיפוי בחזית הדרום מזרחית בכניסה לחניה. (5 מ"א X 150 ₪ / מ"א = 750 ₪)

בכניסה לחניה בוצעה צביעה בצורה לא נכונה. הצבע התנפח והתקלף. יש לבצע תיקוני צביעה.

(כ- 15 מ"א X 60 ₪ / מ"א = 900 ₪)

בכניסה לחניה קיימת שקיעה של ריצוף האקרשטיין במקומות פזורים.

הליקוי אסור עפ"י תקן ישראלי ת"י 1571 (1998)  פרק ג' סעיף  3.1:

דרישות תפקוד כלליות

מיסעה תעמוד בדרישות התפקוד הכלליות האלה:

א. נשיאת עומסי התנועה בלא הרס ושקיעות יתרות;

ב. עמידה בפני כוחות שחיקה של הרכב;

ג. עמידה בפני התקפת דלקים ושמנים של הרכב;

ד. מילוי דרישות התפקוד המוזכרות לעיל לכל אורך החיים המוגדר בתכן.

מיסעה מוגדרת בסעיף 1.3.1 של תקן ישראלי ת"י 1571 (1998) כ:

מיסעה מאבני ריצוף:

מיסעה גמישה, ששכבתה העליונה עשויה מאבני ריצוף מבטון.

השקיעה התאפשרה כתוצאה המצע, תשתית ושכבת ההנחה לקויים מתחת לאבני הריצוף המשתלב.

מבנה התשתית צריך להיות מבוצע עפ"י המפורט בסעיף 1.4 של תקן ישראלי ת"י 1571 (1998)

מבנה מיסעה טיפוסי

מבנה טיפוסי של מיסעה מאבני ריצוף כולל את השכבות והאלמנטים האלה (ראו ציור 1):

- שכבת ריצוף;

- שכבת הנחה;

- יריעה גאוטכנית (אם נדרש);

- תשתית (אם נדרש);

- מצע על שכבותיו;

- שתית מעובד;

- אלמנטי תיחום;

- אלמנטי ניקוז (אם נדרש), שאינם מתוארים בסעיף 1.

מטרת שכבת ההנחה מוגדרת בסעיף 2.1.4.1 של תקן ישראלי ת"י 1571 (1998):

כללי

 

שכבת ההנחה משמשת בסיס לאבני ריצוף והיא מקשרת בין שכבת הריצוף לתשתית או למצע.שכבה זו מקנה למיסעה את אופייה הגמיש המיוחד ומסייעת לפעולת "הנעילה" של אבני הריצוף בהשפעת התנועה ותנאי השירות.

לשכבת ההנחה ישמש החול המוגדר בסעיף 2.1.4.2.

את התשתית היו צריכים לבצע כמפורט בסעיפים 9.3 ו- 9.4 של תקן ישראלי ת"י  1571 (1998),באופן כזה, שכבת התשתית הייתה מהודקת והליקוי היה נמנע:

9.3 הנחת שכבת הנחה בשלב אחד

   מפזרים את החול או את החול הגרוס ומיישרים בסרגלי-יישור (ראו סעיף

    9.2.1) עד לגבהים המתאימים.

    מפזרים את החול הגרוס ומיישרים אותו במגמרה (ראו סעיף 9.2.4) עד

    לגבהים המתאימים.

9.4 הנחת שכבת הנחה בשני שלבים

    הנחת שכבת ההנחה בשני שלבים כוללת את הפעולות האלה:

    – פיזור השכבה התחתונה ויישורה;

    – הידוק השכבה התחתונה ופיזור השכבה העליונה ויישורה.

    א. מיישרים את החול הטבעי או את החול הגרוס בשכבה התחתונה בסרגלי-

       יישור (ראו סעיף 9.2.1) עד לגבהים המתאימים.

    ב. מהדקים במרטט שטח (ראו סעיף 9.2.2) מעבירים את המרטט פעם אחת בלבד

       בחול טבעי, ופעמיים (בצורת שתי וערב) בחול גרוס.

    ג. מיישרים את החול הטבעי או את החול הגרוס בשכבה העליונה בסרגל-יישור

       (ראו סעיף 9.2.1) עד לגבהים המתאימים.

       רצוי שהעובי של השכבה העליונה (שאינה מהודקת) יהיה עד 10 מ"מ.

את התיקונים בריצוף יש לבצע כמפורט בתקן ישראלי ת"י 1571 (1998) סעיף 6.3.3:

תיקון הנזקים בפני המיסעה – שקיעות, חריצים ועיווים

לתיקון נזקים בפני המסיעה מבצעים פעולות אלו:

א. מפרקים את המסיעה באזור הניזוק. כשיש יריעה גאוטכנית מפרקים 20 ס"מ

   נוספים לפחות מעבר לאזור הניזוק במיסעה.

ב. מטפלים במבנה המיסעה עד לשתית, למניעת שקיעות בעתיד;

ג. סוללים מחדש את האזור לפי הנחיות הסלילה ומשלימים את היריעה הגאוטכנית

   בחפייה של כ- 20 ס"מ.

הערה:  התקן מתייחס במינוח "סלילה" גם לעבודות ריצוף האבן המשתלב.

יש לפרק ריצוף משתלב ולבצע מחדש כולל תיקון התשתית. (כ- 5 מ"ר  X 150 ₪/מ"ר = 750 ₪)

חדר אשפה:

 

בפתחי האוורור של חדר האשפה לא בוצע כיסוי של רשתות נגד זבובים כנדרש ע"פ תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאיו ואגרותיו)  1970, סעיף 6.12 (ה), ציטוט:

חלונותיו של התא ופתחיו יכוסו ברשת זבובים בלתי מחלידה ופחי האשפה שבו יכוסו במכסים.

יש להוסיף רשתות כנדרש. (800 ₪)

חדר משאבות:

 

יש לבצע סף אלומיניום בריצוף הקרמי בכניסה לחדר.

העבודה בוצעה שלא ע"פ כללי מקצוע מקובלים (לפני פרסום תקן 1555.3 בחודש מרץ 2003) אשר באו לידי ביטוי במפרט הכללי לעבודות בנייה סעיף 10021, ציטוט:

 

על יד דלתות חוץ, שערים וכד' ובכל מקום שיש הפרש מפלסים יסוים הריצוף – בהעדר הוראות אחרות – בפס אלומיניום שטוח 3/30 מ"מ מעוגן היטב. על משקי התפשטות, או מסילות שערים יבוצע הפס לפי פרט שבתכנית.

עלות התיקונים הנדרשים (300 ₪)

קיימת צביעה דלילה בדלת מאגר המים. יש לבצע תיקוני צביעה. (150 ₪)

יש לסגור ברשתות פתחים בצינור מילוי יתר למניעת חדירת מזיקים.

כנדרש ע"פ תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאיו ואגרותיו)  1970, סעיף 6.12 (ה), ציטוט:

חלונותיו של התא ופתחיו יכוסו ברשת זבובים בלתי מחלידה ופחי האשפה שבו יכוסו במכסים.

יש להוסיף רשתות כנדרש. (800 ₪)

קיימת חלודה בבסיס המשאבות.

קיימים כתמי רטיבות בתחתית קירות חדר המשאבות ובקיר הסמוך לדלת הכניסה לחדר המשאבות. יש לבצע תיקוני שפכטל וצבע בגוון תואם. (350 ₪)

בחדר משאבות חסר אוורור וקיימת הצטברות של לחות שגרה לקורוזיה בצנרת. כמו כן לוח פיקוד המשאבות הצמוד לקיר אין קירור טוב של הבקר.

בנוסף שיפועי הרצפה בחדר אין טובים. יש לבצע תיקונים נדרשים. (2,500 ₪)

במאגר המים העשוי יציקת בטון, קיימת דליפת מים. ישנה רטיבות באזור הקירות החיצוניים של המאגר. תיקון יחייב ריקון המים במאגר, איטום פנימי ומילוי חוזר.

(עלות התיקונים ומילוי המים מחדש מוערך ב- 3,000 ₪)

 

צינור הניקוז לריקון מאגר המים לא מנותב לבור הניקוז בחדר משאבות. יש לבצע צינור הארכה לעבר בור הניקוז. (150 ₪)

במבט כלפי מעלה בחזית הדרומית מרחבת כיבוי האש בחניה קיימת רטיבות כנראה מחדר רחצה הורים בקומה 4 דירה 13. יש לבצע תיקונים בחדר הרחצה ולבצע צביעה בגמר ייבוש. (4,500 ₪- עבודה בגובה רב)

ביציאה האחורית בתקרה מעל לגרם המדרגות קיים ברזל זיון חשוף משכבת הבטון. יש להטמין את הברזל בבטון. (250 ₪)

עמודי תאורה בכניסה לבניין ב- 3 עמודים ישנו רפלקטור בצבע לבן ובעמוד 1 ישנו רפלקטור בצבע אפור. הליקוי מהווה פגם אסתטי. יש להחליף.

תעלת ניקוז מי הגשמים ביציאה מחניה בוצע שיפוע לא תקין. יש לבצע תיקון. (450 ₪)

שיפוע לא תקין בחניות הרכבים בצד הדרומי של החצר וישנה הצטברות של מים בחניה מס' 8. יש לשפר שיפועי ניקוז. (1,500 ₪)

הצבע בקיר הדרומי ביציאה מהחניה סמוך למחסום מתקלף ומתנפח. יש לבצע תיקוני צבע המתאים לקירות חוץ. (600 ₪)

חיפוי קירות ועמודי הבניין בצד המערבי לא הושלם עד לחלק התחתון. יש להשלים חיפוי. (1,500 ₪)

התקרה החיצונית בכניסה הראשית לבניין מעל לדלת הלובי אינה צבועה כראוי. יש לבצע תיקוני צבע. (350 ₪)

 

 

 

 

אומדן עלויות לתיקונים:

סה"כ עלויות (בשקלים חדשים):

90,650

פיקוח הנדסי (10%):

9065

מע"מ            (16%):

15,954

סה"כ כולל מע"מ:

115,669

הערות:

  1. בכל מקום שבו צוין שלא ניתן לתקן וכי הליקוי מוגדר כבלתי הפיך, יש לפנות  לשמאי מקרקעין לבדוק אם יש מקום לקבוע  ירידת ערך הנכס.
  1. המחירים מחושבים ע"פ עלויות לתיקון ע"י הדיירים באמצעות קבלן פרטי מזדמן.
  1. יש לקחת בחשבון כי יתכן פער גדול בתמחור בין קבלן לקבלן. יתכנו הפרשים של עד כ- 50% מהמחירים הנקובים לעיל בין קבלנים   שונים.


Comments are closed.
© 2014 בדק בית יסודות דף הבית | אודות | מאמרים | צור קשר